Danh M?c

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Giám Đ?c

0985932882
Qu?n Lư
Qu?n Lư
0988956839
giám sát k? thu?t
giám sát k? thu?t
0964131982
Nhân Viên H? tr?
Nhân Viên H? Tr?
0906828886
K? Toán
K? Toán
0942020626

Tin t?c m?i

Th?i ti?t

Th?i ti?t Hà N?i
31°C
?? ?m: 66%
T?c ?? gió: 1.61 km/h

S? l??t truy c?p

S? ng??i online 6
Truy c?p nhi?u nh?t 115
T?ng s? l??t truy c?p 93121
?

Ki?n trúc

+ Quy tŕnh làm vi?c

 Thachcaotot.com hi?n có h?n 1,000 m?u nhà ??p và r?t ?a d?ng, giúp b?n có th? d? dàng t́m ???c m?u nhà phù h?p và ?ng ư nh?t. Quan tr?ng h?n, chúng tôi s? giúp b?n ti?t ki?m t? 50% ??n 80% chi phí thi?t k? so v?i vi?c b?n thuê 1 công ty ki?n trúc thông th??ng mà v?n có ???c m?t h? s? k? thu?t ??y ?? và chính xác. Cách th?c làm vi?c c? th? nh? sau:

 

D?a trên ?nh ph?i c?nh m?t ti?n ?ă ch?n, chúng tôi s? thi?t k? m?t b?ng công n?ng bên trong theo ?úng h́nh dáng, kích th??c m?nh ??t th?c
t? c?ng nh? yêu c?u s? d?ng c?a gia ?́nh b?n. Vi?c này khá thu?n l?i ??i v?i nhà lô ph?, nhà ?ng 1 m?t ti?n nh?ng s? khó kh?n h?n ??i v?i nhà 2 m?t ti?n tr? lên ho?c bi?t th?. Sau khi hoàn t?t công ?o?n này, b?n s? có trong tay 1 ph??ng án thi?t k? ki?n trúc hoàn ch?nh v?i 1 m?t b?ng công n?ng chính xác v?i nhu c?u s? d?ng c?a gia ?́nh, chính xác v?i m?nh ??t th?c t? và ?ng ư v?i v? ??p bên ngoài c?a ngôi nhà.

 

Ti?p theo là h? s? k? thu?t thi công:

Ph?n ki?n trúc: các b?n v? chi ti?t m?t b?ng thi công, m?t ??ng, m?t c?t, chi ti?t v? sinh, c?u thang, lan can, c?a ..

Ph?n k?t c?u: các b?n v? k?t c?u móng, c?t, d?m, sàn, lanh tô .. cùng b?ng th?ng kê thép ??y ?? và chi ti?t

Ph?n ?i?n n??c: các b?n v? thi công th?c t? ???ng ?i?n, công t?c, ? c?m, thi?t b? tiêu th? ?i?n n?ng ph? bi?n .. các b?n v? thi công ?ng c?p và thoát n??c, l?p ??t thi?t b? v? sinh, pḥng t?m ..

 

??n ?ây, b?n ?ă có 1 b? h? s? thi?t k? k? thu?t thi công ??y ?? và chính xác ?? giao cho th? thi công công tŕnh. Và ??n giá c?a chúng tôi cho t?ng ph?n vi?c nh? sau:

1. Thi?t k? m?t b?ng công n?ng theo yêu c?u s? d?ng c?a gia ?́nh, theo h́nh dáng và kích th??c m?nh ??t ???c c?p, và theo ?nh ph?i c?nh m?t ti?n ?ă ch?n:

   -   12,000 ?/m2 ??i v?i nhà lô ph?, nhà ?ng 1 m?t ti?n.

   -   17,000 ?/m2 ??i v?i nhà ph? 2 m?t ti?n và bi?t th?.

2. H? s? thi công ph?n ki?n trúc:

   -   12,000 ?/m2 ??i v?i m?i lo?i nhà

3. H? s? thi công ph?n k?t c?u:

   -   12,000 ?/m2 ??i v?i m?i lo?i nhà

4. H? s? thi công ph?n ?i?n n??c:

   -   4,000 ?/m2 ??i v?i m?i lo?i nhà

Ví d?: ngôi nhà ph? 1 m?t ti?n c?a b?n xây 4 t?ng trên di?n tích 50m2 th́ chi phí cho 1 b? h? s? ??y ?? g?m 4 ph?n nh? trên s? b?ng 40,000 ?/m2 x 200 m2 = 8 tri?u ??ng. Trong khi thông th??ng các công ty khác ?ang tính giá t? 100,000 ?/m2 ??n 150,000 ?/m2 t?c là t? 20 tri?u ??n 30 tri?u cho 1 b? h? s? nh? trên.

 

L?u ư:

* B?n có th? ch?n mua d?ch v? thi?t k? cho t?ng ph?n trong các h?ng m?c 1,2,3,4 nêu trên.

* Chúng tôi bàn giao h? s? cho b?n d??i d?ng file pdf g?i qua email. V?i file h? s? này, b?n có th? ch? ??ng in ra nhi?u b?n v?i ch?t l??ng cao t??ng ???ng kh? gi?y A3.

* Trong tr??ng h?p b?n c?n h? s? in s?n kh? A3 v?i d?u ?? ??y ?? c?a ??n v? thi?t k? th́ b?n vui ḷng tr? thêm 750,000 ?/b? (?ă bao g?m c??c chuy?n h? s? ??n ??a ch? b?n cung c?p)

* N?u b?n c?n h? s? xin phép xây d?ng, chúng tôi s? c?p b? h? s? chu?n v?i ??y ?? ??ng kư kinh doanh và ch?ng ch? hành ngh? b?n công ch?ng v?i chi phí 01 tri?u ??ng/b? (?ă bao g?m c??c chuy?n h? s? ??n ??a ch? b?n cung c?p)

 

Qui tŕnh làm vi?c nh? sau:

* Sau khi ch?n ???c m?u nhà ?ng ư (trên thachcaotot.com  ho?c t? b?t k? ngu?n nào khác), b?n g?i các yêu c?u v? công n?ng c?ng nh? h́nh dáng và kích th??c ??t cho chúng tôi theo ??a ch? email: thachcaotot@gmail.com (chúng tôi ch? dùng duy nh?t 1 ??a ch? email này cho m?i giao d?ch v?i khách hàng và ??i tác). Sau ?ó, 2 bên s? trao ??i ?? ?i ??n th?ng nh?t tri?n khai công vi?c.

* Chúng tôi ch? tri?n khai công vi?c sau khi ?ă nh?n ???c ti?n t?m ?ng c?a b?n. Và chúng tôi c?ng khuy?n khích b?n nên t?m ?ng thành nhi?u l?n t??ng ?ng v?i t?ng h?ng m?c công vi?c trong các m?c 1,2,3,4 nêu trên.

Ví d?: B?n ch? ??ng kư thi?t k? h?ng m?c s? 1,2,3 t??ng ?ng v?i công vi?c l?p ph??ng án m?t b?ng công n?ng, h? s? ki?n trúc và h? s? k?t c?u. Chúng tôi khuy?n khích b?n thanh toán thành 3 ??t, ??t 1 tr??c khi chúng tôi tri?n khai lên ph??ng án m?t b?ng công n?ng, ??t 2 tr??c khi chúng tôi tri?n khai các b?n v? thi công ph?n ki?n trúc cho b?n và ??t 3 tr??c khi chúng tôi tri?n khai các b?n v? k?t c?u cho b?n.